İzmir’de 332.7 milyon TL’ye İnşaat İhalesi

0
36
İzmir’de 332.7 milyon TL’ye İnşaat İhalesi
İzmir’de 332.7 milyon TL’ye İnşaat İhalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kat karşılığı inşaat imal işi ihale ediyor. İnşaat, Konak İlçesi, Ege Semti Kuruçay Semti I. Etap 14500 İsme 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılacak olup, ihalesi 3 Ağustos’ta asıllaşacak.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Mevzu İş’in;

İsmi : İzmir Şehri, Konak İlçesi, Ege Semti Kuruçay Semti I. Etap 14500 İsme 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat İmal İşi

Kaliteyi : İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir Şehri, Konak İlçesi, Ege Semti Kuruçay Semti I. Etap 14500 İsme 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Üretimi işi

İhale Usulü : 2886 Rakamlı Devlet İhale Yasayı’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Öneri Usulü”

İşin Süresi : 990 gün 33 ay

Varsayım Edilen Değer : 332.729.856,79 TL Katma Değer Vergisi dahil
üçyüzotuzikimilyonyediyüzyirmidokuzbin sekizyüzellialtılirayetmişdokuzkuruş

Geçici Güvence Ölçüyü : 9.981.895,71 TL.
Dokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekizyüz doksanbeşlirayetmişbirkuruş

İhale Dosyası Satış Değeri : 500,00- TL Beşyüzlira

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Değişim Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Sokağı No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat : Son öneri verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 – 11.30 / 14.00 – 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme:

tarihi ve saati : Tarih: 03.08.2017 Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Değişim Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Sokağı No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi dış zarfların açılması : Tarih: 03.08.2017 Saat: 14:00 İhale salonu dış zarfların açılacağı yer

Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Buluşma Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR Mali Önerilerin Açılma iç zarfların açılması

İhale Kurulu Buluşma Yeri : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Buluşma Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 – İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait Yönetimsel Bildiride belirtilen dokümanları ve hazırlayacakları önerilerini,İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Değişim Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Sokağı No:2 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla eriştirmiş olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden Yönet mesul değildir.
2 – Bu ihaleye hakikat veya tüzel şahıs veya bunların oluşturdukları ortak teşebbüsler öneri verebilecektir.
3 – Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi ismine asaleten ve/veya başkaları ismine vekaleten yalnızca tek bir müracaatta bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 – Bu ihaleye yalnızca yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak teşebbüs yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5 – İhaleye konsorsiyum olarak öneri verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de bildiri için adres beyanı gösteren doküman,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya alakalı iş odası evrakı,

1.3 Öneri vermeye yetkili olduğunu gösteren imza bildirisi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil ismine tertip edilmiş, ihaleye katılmaya ait noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza bildirisi,

1.5. İsteklinin ortak teşebbüs olması halinde, Yönetimsel Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel şahıs tarafından iş tecrübeyi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel karakterin yarısından fazla payına sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memuriyetleri veya hür muhasebeci, antlı mali müşavir ya da hür muhasebeci mali müşavir tarafından ilk duyuru tarihinden sonra tertip edilen ve tertip edildiği tarihten geriye doğru son bir yıldır devamlı olarak bu koşulun korunduğunu gösteren doküman,

1.7. İhale belgesinin satın alındığına dair doküman,

1.8. İhale belgesindeki misale uygun olarak tertip edilmiş Yer Görme Dokümansi,

1.9. Limit içi-müddetsiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi ismine geçici güvence mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici güvence alındı fişi,

1.10. Mevzuat kararları uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir evvelki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair tertip edilmiş doküman,

1.11. Mevzuat kararları uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir evvelki aya ait aidat borcu olmadığına dair tertip edilmiş doküman,

1.12. Yönetimsel Tebliğin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Tavırlar Ve İhale Dışı Bırakılma şartları taşımadığına dair, ihale belgesindeki misale uygun olarak tertip edilecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ait dokümanlar

a İsteklinin muhammen kıymetin % 20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu
b İsteklinin ihalenin yapıldığı seneden evvelki seneye ait sene sonu bilançosu ve eşdeğer dokümanları.
c İş hacmini gösteren dokümanlar:
İsteklinin ihalenin yapıldığı seneden evvelki seneye ait, altta belirtilen evraklardan birini sunması yeterlidir;
1 Toplam cirosunu gösteren kazanç tablosu
2 Vaadi altında devam eden imal işlerinin asıllaştırılan kısmının veya tamamlanan imal işlerinin parasal meblağını gösteren faturalar

1.14. Mesleksel ve teknik yeterliğe ait dokümanlar :İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre değer kapsayan bir kontrat kapsamında vaat edilen ihale mevzusu iş veya eş iş tarifine uygun,Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi malı üzerine eş iş tarifine uygun,Yönetimsel Bildiride belirtilen iş tecrübe dokümanları kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede eş iş olarak kabul edilecek işler: Etraf ve Kentçilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Değerlerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Takribî Birim Maliyetleri Hakkında Bildirinin IV. Sınıf A Grubu ve yukarıyası gruplardaki yapılara ait iş tecrübe dokümanları eş iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden Yönetimsel Bildiride sayı ve kaliteleri belirtilen personele ait Yönetimsel Şartname eki misale uygun olarak tertip edilecek taahhütname istenmektedir.

1.17. Yönetimsel Bildiride belirtilen makine-donanım Yönetimsel Şartname eki misale uygun olarak tertip edilecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa Yönetimsel Şartname eki misale uygun olarak tertip edilecek Mali Öneri Mektubu konacaktır.
İhale öneri dosyası Yönete teslim edildikten sonra dosya içerisindeki rastgele bir dokümanın değiştirilmesi veya beceriksiz dokümanın bitirilmesi güzergahında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İşbu duyuru metni, mevzuatı gereği bültende bulunması gerekli lüzumlu özet bilgileri kapsamakta olup, öneri verilebilmesi için ihale belgesinin istekli tarafından fiş karşılığı satın alması mecburdur.
İhaleye katılmak için kendi ismine asaleten veya başkaları ismine vekâleten yalnızca tek bir müracaatta bulunulabilir. Aksi halde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.Değerlendirmeye alınan isteklilerin müracaat dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici güvenceleri iade edilecektir.Yönet ihaleyi yapıp-yapmamakta özgürdür.
Duyuru olunur.